Coördinator Nationaal Technisch Team en Nationaal Instructeurs Team
Dhr. M. Zandbergen
E-mail: ntc@tin-itf.org

Coördinator Nationale Scheidsrechter Commissie
Dhr. P. Vergroesen
E-mail: wsc@tin-itf.org

Ledenadministratie
Dhr. P. Vergroesen
Tel: 0495-453512
Email: members@tin-itf.org