Coördinator Nationaal Technisch Team en Nationaal Instructeurs Team
Sahyun M. Zandbergen
E-mail: ntc@tin-itf.org

Coördinator Wedstrijd en Scheidsrechters Commissie
Sahyun P. Vergroesen
E-mail: wsc@tin-itf.org

Ledenadministratie
Sahyun P. Vergroesen
Email: members@tin-itf.org